Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez P.H.U. Izamat S.C. Kazimierz Brudziński, Janusz Łysakowski z siedzibą w Zamościu, przy ulicy Peowiaków 7a, kod pocztowy 22-400, NIP: 922-25-03-516, za pośrednictwem sklepu internetowego www.izamat.pl oraz warunki rejestracji, dokonywania i realizacji zamówień, płatności, dostawy, zasady rękojmii oraz odstąpienia od umowy, a także gwarancji.

2. Każdy Klient po zaakceptowaniu Regulaminu jest obowiązany do jego przestrzegania.

3. Użyte w regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

 •  Sklep Internetowy – oznacza sklep internetowy www.izamat.pl,
 •  Sprzedawca – oznacza P.H.U. Izamat S.C. Kazimierz Brudziński, Janusz Łysakowski z siedzibą w Zamościu, przy ulicy Peowiaków 7a, kod pocztowy 22-400, NIP: 922-25-03-516,
 •  Klient – oznacza podmiot (osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną) korzystający z usług sklepu internetowego,
 •  Hasło – oznacza ciąg literowy, cyfrowy lub każdy inny wybrany przez Klienta podczas rejestracji w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta,
 •  Login – Wskazany przez Klienta, podczas Rejestracji, adres poczty elektronicznej,
 •  Formularz Zamówienia – formularz w postaci elektronicznej wypełniany przez Klienta przed dokonaniem Zamówienia,
 •  Konto Klienta – uruchomiony przez Sprzedawcę, indywidualny dla Klienta panel pozwalający na korzystanie z usług Sklepu Internetowego. Konto Klienta uruchamiane jest po uprzednim Założeniu Konta Klienta,
 •  Towar – oznacza towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży,
 •  Zamówienie – zestaw Towarów określonych do realizacji przez Klienta zgodnie z Regulaminem,
 •  Złożenie Zamówienia – potwierdzenie Zamówienia kliknięciem przycisku „Kupuję”,
 •  Cena – podana przez Sprzedawcę wartość Towarów wybranych przez Klienta w Zamówieniu.

4. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.

§2 Warunki techniczne

1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego:

 •  komputer PC,
 •  szerokopasmowe łącze internetowe,
 •  przeglądarka internetowa Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Google Chrome,
 •  aktywne konto poczty elektronicznej.

§3 Składanie zamówienia

1. By Złożyć Zamówienie, w przypadku gdy Klient posiada indywidualne Konto Klienta, powinien:

 •  zalogować się na Konto Klienta,
 •  w panelu Konta Klienta uzupełnić dane,
 •  wybrać towar będący przedmiotem zamówienia,
 •  wybrać sposób dostawy wraz z formą płatności,
 •  dokonać potwierdzenia zamówienia (poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję”).

2. Złożenie Zamówienia jest uwarunkowane uprzednim wypełnieniem Formularza Zamówienia w przypadku, gdy Klient nie posiada indywidualnego Konta Klienta.

3. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia oraz zaakceptowanie Regulaminu.

4. Prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia odbywa się poprzez podanie następujących danych obligatoryjnych:

 •  imienia i nazwiska,
 •  adresu do doręczeń,
 •  numeru telefonu,
 •  adresu poczty elektronicznej (Login),
 •  Hasła.

5. W przypadku, gdy Klient jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i dokonującą zakupu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, dodatkowo jest zobligowany do podania nazwy podmiotu oraz NIP.

6. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, kolejne zamówienia dokonywane są na podstawie logowania się w Sklepie Internetowym przez podanie Loginu oraz Hasła.

7. Hasło ma charakter poufny. Klient zobowiązany jest dopełnić wszelkich starań w celu zminimalizowania zagrożeń pozyskania i modyfikacji danych Klienta przez osoby nieuprawnione.

8. Sprzedawca nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnianie Hasła w jakiejkolwiek formie.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, w szczególności drogą telefoniczną.

10. W celu usunięcia Konta Klienta należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

§4 Warunki dokonywania i realizacji zamówień

1. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, na Towary będące przedmiotem Zamówienia.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Klient ma do wyboru następujące sposoby dostawy oraz formy płatności:

 •  za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Sprzedawcę, po uprzedniej zapłacie Ceny przelewem bankowym,
 •  za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Sprzedawcę, po uprzedniej zapłacie Ceny za pośrednictwem systemu www.przelewy24.pl,
 •  odbiór osobisty Towaru.

4. Po Złożeniu Zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (Login) informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta informacji, o której mowa w ust. 4.

6. Ceny zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. Klient będzie informowany o wszelkich kosztach przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.

§5 Odstąpienie od umowy

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks Cywilny może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia zrealizowania zamówienia (dnia wydania Towaru Klientowi). Warunkiem zachowania terminu jest wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

2. Przykładowy wzór oświadczenia, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik nr. 2 do Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. – o prawach konsumenta.

3. Sprzedawca kontaktuje się z Klientem po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w ust.1 w celu potwierdzenia jego przyjęcia.

4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesienie do umów, których przedmiot został uregulowany w art. 38 Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. – o prawach konsumenta.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej za zakupiony Towar należności oraz zobowiązany będzie zwrócić otrzymany Towar. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem Klientowi należności, o której mowa w zdaniu pierwszym do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia dowodu odesłania Towaru.

6. Sprzedawca zwraca koszty dostawy Towaru do wysokości najtańszego oferowanego przez siebie sposobu dostawy Towaru.

7. Klient ponosi koszty bezpośrednie zwrotu Towaru.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W sytuacji nadmiernego zużycia rzeczy Sprzedający potrąci odpowiednią kwotę Klientowi, która stanowi różnicę między wartością rzeczy nowej, a wartością rzeczy zwróconej.

§6 Reklamacja

1. Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w przypadku stwierdzenia, że towar jest niezgodny ze złożonym zamówieniem lub, że posiada wady.

2. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy.

3. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni od dnia od dostarczenia towaru z żądaniem reklamacji.

4. Klient zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną lub telefoniczną. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w ust. 3 uznawany jest za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

§7 Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest P.H.U. Izamat S.C. Kazimierz Brudziński, Janusz Łysakowski z siedzibą w Zamościu, przy ulicy Peowiaków 7a, kod pocztowy 22-400, NIP: 922-25-03-516.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie postanowieniami Regulaminu, z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Przetwarzanie danych osobowych klientów może dotyczyć danych identyfikacyjnych podanych w Koncie Klienta:

 •  imion i nazwisk,
 •  adresu poczty elektronicznej,
 •  adresu korespondencyjnego.

4. Klientowi przysługuje prawo do:

 •  dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania wszelkich uzupełnień oraz korekt za pośrednictwem sklepu internetowego,
 •  żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia,
 •  w przypadkach przewidzianych przepisami prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do żądania ich usunięcia.

5. Dane osobowe Klienta w okresie po usunięciu Konta Klienta mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez Klienta przepisów prawa oraz Regulaminu.

6. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów.

§8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz wszelkich innych odpowiednich ustaw.

2. Wątpliwości wynikające z regulaminu należy interpretować w sposób zapewniajacy zgodność z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. W przypadku braku polubownego rozwiązania wszelkie spory dotyczące zamówień będą rozpatrywane według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania informacji o zmianie na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta w Koncie Klienta adres.

5. Klient powinien dokonać akceptacji zmiany w sposób wskazany w wiadomości, o której mowa w ust. 4. Brak akceptacji równoznaczny jest z usunięciem konta Klienta.